Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


 náš tým  trenéři a konzultanti

O nás

Jsme vzdělávací a poradenská společnost, která působí na trhu již od roku 1991.

Vizí společnosti Olomouc Training Centre s..r.o. je být dlouhodobě jedním z nejlepších poskytovatelů poradenských a vzdělávacích služeb, které pomáhají zvyšovat podnikatelskou úspěšnost, rozvíjet výkonnost firem a organizací působících na tuzemském trhu.

Při poskytování služeb našim zákazníkům se řídíme následujícími hodnotami:

 • péče o zákazníka
 • týmová spolupráce
 • flexibilita a inovace
 • prvotřídní kvalita
 • odbornost a profesionalita

Co nabízíme našim zákazníkům ?

 • systémový přístup k rozvoji firem a organizací, k rozvoji jejich manažerů a zaměstnanců realizovaný kombinovanou formou procesního poradenství, koučování a tréninkových programů vytvářených podle identifikovaných potřeb klientů
 • úzkou spolupráci s klientem při přípravě poradenských projektů a výcvikových programů, umožňující přesně zacílit a řídit proces změn a osvojování manažerského know-how upraveného podle konkrétních potřeb klienta
 • dlouholeté zkušenosti, podložené řadou úspěšně realizovaných tuzemských projektů a spoluprácí na mezinárodních poradenských a vzdělávacích projektech rozvoje firem, manažerů a lidských zdrojů
 • kvalifikovaný tým poradců, koučů a trenérů
 • absolvování kurzu marketing CIMA A a B a možnost získání certifikátu od Českého institutu pro marketing - naše společnost se v 90. letech podílela na transferu know how holanské NIMY
 • absolvování kurzu Odborník v řízení lidských zdrojů – k jeho realizaci je naše společnost pověřena Národním vzdělávacím fondem od roku 1999
 • účast na dalších kurzech pro veřejnost
 • standard Investors in People
 • Kvalitu našich vzdělávacích a poradenských služeb prokazujeme certifikátem podle požadavků normy BS EN ISO 9001:2000

Jak pracujeme?

Ve vzdělávacích projektech:

 • uplatňujeme moderní pedagogické zásady pro efektivní učení dospělých
 • používáme aktivních participativních metod učení: simulace, týmové řešení problémů, případové studie, videotrénink, sebepoznávací metody, outdoor trénink apod.
 • různými metodami měříme a hodnotíme efektivitu vzdělávacích akcí
 • poskytujeme zpětnou vazbu jak účastníkům, tak i zaměstnavateli s doporučeními pro další osobní rozvoj

V poradenských projektech:

 • naše služby jsou postaveny na tzv. procesním poradenství, které vychází z rovnocenného partnerství s klientem, kdy je klient aktivním spolutvůrcem změn
 • využíváme metod a nástrojů projektového řízení, týmového řešení problémů a principů učící se organizace
 • náš přístup podněcuje klienta k maximálnímu využití vlastních zkušeností a znalostí, učí jej pracovat v týmech a aktivně řídit změnu, vytváří nezbytný pocit účasti a odpovědnosti za implementaci nalezených řešení
 • hlavními formami spolupráce jsou koučování, facilitování, práce v projektových týmech
 • realizace změn je podpořena výcvikem manažerských znalostí a dovedností pro úspěšné řízení a zvládnutí procesu změn tak, aby pracovníci organizace byli schopni po realizaci opatření rozvíjet firmu bez pomoci poradců

Graf

 • Ve firemních rozvojových a poradenských programech volíme pro zajištění co největšího přínosu naší spolupráce systematický přístup k rozvoji, který zaručuje provázání vize a strategických cílů organizace s požadavky na očekávaný výkon zaměstnanců / účastníků rozvojových programů
 • na základě identifikace skutečných rozvojových potřeb připravíme ve spolupráci s klientem vhodný rozvojový program
 • na začátku spolupráce spolu s klientem nastavíme kritéria pro měření efektivity rozvojového programu, která nám slouží k vyhodnocení skutečných přínosů realizovaných programů
 • tento přístup značně zvyšuje návratnost investic do vzdělávání a rozvoje lidí v organizacích

Jak měříme přínosy spolupráce s našimi klienty?

K měření přínosů vzdělávacích aktivit využíváme čtyři úrovně hodnocení efektivity :

 1. Jaké byly reakce účastníků na vzdělávací akci?
 2. Co se skutečně na vzdělávací akci naučili?
 3. Jak se po absolvování vzdělávací akce změnila výkonnost a chování jejích účastníků?
 4. Jaký měla vzdělávací akce dopad na výkonnost organizace a/nebo jejich jednotlivých složek. Jaké byly její náklady a přínosy?

V poradenských programech předem nastavujeme kritéria spolu s klientem podle typu poradenského projektu, kterými poměřujeme náklady projektu s jeho skutečnými přínosy. Takovými kritérii mohou být například: snížení firemních nákladů, zvýšení obratu / zisku, zvýšení přidané hodnoty, zvýšení spokojenosti zákazníků, zaměstnanců apod.

Informace o aktuálních vzdělávacích a poradenských aktivitách naší společnosti naleznete též na významném portálu www.educity.cz

 

© Olomouc Training Centre 2007