Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  
Efektivní prezentace

Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší práce. Každodenní praxe nás přesvědčuje o tom, že stejně důležitá je SCHOPNOSTI PŘESVĚDČIT, „ PRODAT“ VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE. Prezentační dovednosti jsou naštěstí dovednosti, které lze naučit, získat, a proto jsme pro Vás připravili vzdělávací program, který Vám umožní získat inspiraci a konkrétní náměty pro zlepšení svých schopností prezentace.

Cíle nabízeného vzdělávacího programu

VYBAVIT ÚČASTNÍKY PREZENTAČNÍMI DOVEDNOSTMI

 • NAUČIT ÚČASTNÍKY PŘIPRAVOVAT PREZENTACE V SOULADU SE STANOVENÝMI CÍLI A ZADÁNÍ
 • NAUČIT ÚČASTNÍKY ŘÍDIT DISKUSI V RÁMCI PREZENTACE
 • PODPOŘIT SEBEJISTOTU A VYSTUPOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
 • POSKYTNOUT ÚČASTNÍKŮM ZPĚTNOU VAZBU - HODNOCENÍ
 • STÁVAJÍCÍCH PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Kde

 • OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o. ,Brněnská 47 Olomouc

Kdy

 • ...

Komu je kurz určen

MANAŽERŮM, OBCHODNÍKŮM, SPECIALISTŮM, KTEŘÍ V RÁMCI SVÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI PREZENTUJÍ SLUŽBY, VÝROBKY, VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE V RÁMCI PORAD, JEDNÁNÍ, FORMÁLNÍCH PREZENTACÍ PROJEKTOVÝM MANAŽERŮM A VŠEM ZÁJEMCŮM O DANÉ TÉMA

Kdo jsou lektoři kurtu

 • Na výuce se budou podílet certifikovaní lektoři, kteří mají dlouholetou praxi při přípravě a realizaci tréninků
 • Hlavní lektorka : Ing. Jana Bíšková, ředitelka pobočky Hlinsko - OTC s.r.o., členka Národního registru poradců Czechinvest.

Jaká je metodika kurzu

Kurz je veden kombinací krátkých výkladových bloků a aktivačních metod se zaměřením zejména na získání praktických dovedností. Každé téma je uvedeno nutným teoretickým vstupem, větší časový prostor je věnován praktickému nácviku prezentačních dovedností v simulovaných situacích .Při výuce budou použity metody :

 • výklad
 • moderovaná diskuze
 • praktická cvičení – na základě zpracovaných podkladů z vlastních firem
 • videotrénink + zpětná vazba
 • skupinová analýza
 • osobní konzultace Do tréninku bude zařazena skupina max. 14 účastníků, aby všichni účastníci měli dostatečný prostor pro realizaci simulované prezentace a osobní zpetnou vazbu.

Ukončení kurzu

 • při úspěšném absolvování OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU vydané Olomouc Training Centre s.r.o.

Jaká je struktura kurzu

Kurz je rozdělen do dvou blokůCílem prvního JEDNODENNÍHO modulu je seznámit a prodiskutovat s účastníky aspekty ovlivňující úspěšnou prezentaciCílem druhých DVOU dnů je nácvik připravených ukázek prezentací – simulace připravené účastníky na základě informací z prvního modulu. Důkladný rozbor videozáznamu prezentace a rozbor se zpětnou vazbou.

Blok 1 – 1 den

KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PREZENTACE

 • prezentátor: osobní image a osobnost prezentátora a rétorické dovednosti
 • cílová skupina : účel a cíle prezentace, osobnost posluchačů, styly učení
 • téma : výběr, analýza vstupních očekávání a znalostí posluchačů k vybranému tématu prezentace, přizpůsobení tématu úrovni posluchačů
 • metody : vizualizace prezentace, aktivizace účastníků – techniky k prolomení ledů, otázky, řízená diskuse, ověřování pochopení tématu prezentace
 • prostředí: vliv prostředí na efektivitu vnímání a porozumění tématu prezentacePLÁNOVÁNÍ A

PŘÍPRAVA PREZENTACE

 • stanovení účelu a cílů prezentace
 • časový a věcný plán prezentace
 • co posluchač musí, měl by a mohl by vědět o přednášeném tématu
 • způsob ověřování pochopení tématu prezentace – kontrolní otázky
 • struktura prezentace a plánování posloupnosti
 • vizuální prostředky
 • příprava poznámek k prezentaci

TECHNIKY PROJEVU

 • instrumenty rétoriky
 • práce s hlasem
 • řeč těla
 • kladení otázek a interakce s posluchači
 • přesvědčivá argumentace
 • zvládání trémy
 • psychohygiena prezentátora

ŘÍZENÍ DYNAMIKY PREZENTACE A MOTIVACE POSLUCHAČŮ

 • úspěšnost prezentace z pohledu posluchače : zajímavost prezentace pro posluchače, zaujetí prezentátora pro věc, vhodnost slovních výrazových prostředků, přiměřenost neverbálních projevů, srozumitelnost pro posluchače, logická struktura a návaznost jednotlivých částí prezentace
 • techniky zvládání obtížných situací při prezentaci

VYUŽITÍ VIZUÁLNÍCH POMŮCEK PRO ÚSPĚŠNOU PREZENTACI

 • Tabule, flipchart, zpětný projektor, video a dataprojekce
 • Tvorba fólií pro zpětný projektor / dataprojektor
 • Vzorky
 • Pracovní materiály pro posluchače

Blok 2 – 2 dny

REALIZACE SIMULOVANÝCH PREZENTACÍ SE ZPĚTNOU VAZBOU

 • Každý účastník realizuje simulovanou ukázku prezentace – videozáznam + zpětná vazba, reakce na konkrétní potřeby účastníků, které vyplynou z prezentací.

Jaká je cena kurzu

 • 13 000,-
  12 000,- při přihlášení nejméně 2 měsíce předem
  11 000,- při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy
  (ceny jsou uvedeny bez DPH)

V ceně kurzu je zahrnuto

 • studijní materiály - pracovní a studijní materiály obsahující úplný přehled informací
 • rganizační zajištění kurzu
 • občerstvení během kurzu
 • Cena nezahrnuje stravování, ubytování, které si hradí každý účastník sám.
  - Na základě zaslané přihlášky Vám vystavíme fakturu pro úhradu ceny.
  - Ubytování Vám zajistíme na základě zaslané přihlášky.

Informace

 • PhDr. Alena Přidalová alena.pridalova@otc-olomouc.cz
  OTC s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

 • Nabídku kurzu s přihláškou k vytištění najdete zde nebo použijte elektronické přihlášení...

 

© Olomouc Training Centre 2007