Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  
Controlling - finanční řízení pro nefinanční manažery

Olomouc Training Centre, s.r.o.

 • Na trhu vzdělávání a poradenství působí již od roku 1991

Kurz je určen pro

 • Majitelům a manažerům firem
 • Produktovým manažerům
 • Všem, kteří chtějí získat základní ekonomické povědomí potřebné pro řízení firem, úseků
 • Všem, kteří si chtějí utřídit, doplnit znalosti z oblasti ekonomiky

Cíl kurzu

 • Seznámit se s postupy a metodami finančního a nákladového controllingu jako nástroje řízení firem
 • Umožnit všestranné pochopení finančních výkazů
 • Získat schopnost plně využívat finanční data na podporu rozhodovacích procesů ve firmě

Popis a struktura kurzu

 • Cílem prvních dvou dnů je výklad základních ekonomických pojmů a vztahů, vysvětlit základní podmínky pro zavedení finančního a nákladového controllingu.
 • Cílem druhých dvou dnů je seznámení se a procvičení základních metod a technik finančního a nákladového controllingu – manažerský nástroj řízení.
 • Program je rozdělen do dvou dvoudenní bloků.

Obsah kurzu

I.blok – 2 dny

 • Ekonomické řízení firmy
 • Účetnictví a jeho využití při řízení firmy
 • Rozvaha – základní finanční výkaz
 • Výkaz zisku a ztráty
 • Vliv hospodářských operací na rozvahu a výkaz zisku a ztráty
 • Vztah mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty
 • Přehled o peněžních tocích (cash flow)
 • Finanční analýza


II. blok – 2 dny

 • Náklady a výnosy, základní kategorie ekonomického řízení firmy, členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování
 • Kalkulace a jejich využití v řízení po linii výkonu, kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit
 • Rozpočetnictví – základní nástroj řízení po linii útvarů, systém plánů a rozpočtů, řízení režijních nákladů
 • Odpovědnostní řízení – ekonomická struktura firmy,řízení odpovědnostních středisek, využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
 • Rozhodování na existující kapacitě - úlohy o objemu a sortimentu výkonů, body zvratu, analýza citlivosti
 • Rozhodování s dlouhodobými efekty – vybrané postupy posuzování investic

Lektoři

 • Ing. Zdeněk Lenoch
  Konzultant v oblasti finančního řízení a strategií, marketingu, akreditovaný lektor CIMA.

Metodika programu

 • Při výuce je využito aktivačních metod: kombinace výkladu a moderovaných diskuzí s řešením praktických úloha případových studií, při nichž se účastníci naučí aplikovat teorie na reální situace.
 • Velký důraz je kladen na vzájemný dialog a výměnu zkušeností.
 • V případě zájmu je možné pracovat s firemními daty.
 • Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu

Cena kurzu

 • 14.000,- Kč + DPH
  13.000,- Kč + DPH při přihlášení nejméně 2 měsíce před zahájením kurzu
  12.000,- Kč + DPH při přihlášení 2 a více účastníků z jedné organizace

Termíny a místo konání

 • ...
 • V Olomouci v sídle OTC, Brněnská 47

Informace

 

© Olomouc Training Centre 2007